کاربردهای متنوع نقاشی در ویدئو آرت

مریم تکلو مصطفی گودرزی چکیده: ویژگی¬های مشترک آثار و فرآورده¬های هنری سده¬ی بیستم، در زیر سؤال بردن سنّت دیرینه¬ی تولید آثار هنری به ویژه نقاشی نهفته است. تلاش¬های براک و پیکاسو در آغاز سده¬ی بیستم در برهم زدن این معادله نیز گواه بر همین است. به کارگیریِ اشیاء روزمره در نقاشی¬ها، واردشدنِ تکنیک کولاژ بر صفحه¬ی بوم، تقلای آن¬ها در وسعت بخشیدن به محتوای بوم¬ها فراتر از نقاشی بود. تلاش پیکاسو در وارد کردن بُعد دیگر (زمان) به نقاشی، در سال¬های بعدی سده‌ی بیستم، با پیشرفت و گسترش بیشتری مواجه می¬گردد و راه¬گشایی برای سایر هنرمندان پیشرو هم¬چون پولاک در میانه¬ی سده‌ی بیستم میلادی می¬شود. در عصر الکترونیک، درست زمانی که وسایل ضبط و پخش الکترونیکی به‌گونه‌ای در دسترس عموم قرار می¬گیرد، این وسایل تبدیل به تهدیدی برای هنرمندان می¬شود. در این میان هنرمندانی هستند که رسانه¬های نوین را بی¬هیچ نگرانی از دگرگونی‌هایِ فناوری به کار گرفته، و خود را جزئی از تغییرات در نظر گرفتند. هنرمند، آن¬ها را نیز تبدیل به ابزار می¬کند و به واسطه‌ی آن¬ها گونه¬ای از هنر جدید را می‌آفریند. با توجه به ضرورت¬ها و توجهات پیش‌ آمده در آفرینش هنر ویدئو به مثابه‌ی هنری تجسمی، می¬توان به بحث کاربردهای متنوع نقاشی در خلق یک اثر ویدئویی پرداخت. بنابراین، در این مقاله، ضمن ارائه تعاریف ضروری پیرامون هنر ویدئو، به کاربردهای متنوع نقاشی در هنر ویدئو پرداخته شده و 9 رویکرد حضور نقاشی در عرصه¬ی ویدئوآرت معرفی گردیده¬اند. واژگان کلیدی : نقاشی، ویدئو آرت، رسانه، هنرهای تجسمی

Read More