درباره من

درباره من

به وقت نقاشی

همیشه از محدود شدن و محدودیت بدم می اومده. نقاشی کردن معادل آزادی و رهایی است. هرگز نخواستم که خودم رو حتی در ظاهر و صورت نقاشی به سبک و شیوه خاصی که یاد گرفتم و باد در اون تبحر بیشتری داشتم؛ محدود کنم. سعی میکنم مدام در حال تجربه کردن و جاری بودن باشم.

همه این راه ها بعد از همه بازیگوشی های نقاشانه ختم می شوند به یک نوع کنش بیانگرانه. شاید که با آنچه در دل و ذهنم می گذرد، عجین تر است. ترس پنهان و اضطراب همراه که هیچ وقت نمی گذارند من تنها بمانم و من همه همراهی هایشان را تصویر خواهم کرد.